Golf

Lokala regler

Slottsbanan

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionsentrén och på hemsidan (www.dwgolfklubb.se), se nedan.

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL, gäller från 2024-04-19, ”Skada av djur” F-10
Områden med skada på spelfältet orsakade av vildsvin behandlas som Mark Under Arbete – MUA från vilken lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 16.1. Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde (se regel 14:3).
Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnadspelfältet. Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med dessa begränsningar:
Begränsningar för lättnadsområdets läge:

  • Måste vara på spelfältet,
  • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • Fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet måste uppnås.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedurs Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds, Regel 18.2

Out off bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer.

2. Pliktområde, Regel 17

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområde på hål 16 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, när bollen befinner sig i gult pliktområde, ”dammen”, får spelaren, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till pliktområdet. Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa den delen av banan inom droppzonen, och stanna inom densamma. Droppning och omdroppning se Regel 14.3 b,c.

3. Onormala banförhållanden, Regel 16

a) Mark under arbete
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul/svarta pinnar, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara tillverkade föremål.
2. Vägar o stigar, regel 16 är tillämplig om vägen är belagd med främmande material.

Obs! En väg eller stig som uppstått enbart genom gång- eller fordonstrafik är inte oflyttbart tillverkat föremål.
3. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är:

På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och
Inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b (2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. (8L-1)

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Anmälan, avanmälan, återbud till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 15.00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i Min Golf eller via receptionen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken kapitel 8.3.6.

8. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A 0 – 13,8

Klass B 13,9 – 23,2

Klass C 23,3 – 40,0

Klass D 40,1 – 54.0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

9. Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar startar herrar från gul tee och damer från röd tee. Herrar över75 år kan välja röd tee och damer över 75 år kan välja orange tee. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

10. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

11. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kanslibyggnaden med båda fötterna.

 12. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Beslutade av Degeberga-Widtsköfle GK:s styrelse 2024-04-08