Golf

Lokala regler 2020

Slottsbanan

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt Lokala regler och Tävlingsvillkor

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionsentrén och på hemsidan (www.dwgolfklubb.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler. Tävlingsvillkor finns anslagna på anslagstavla i receptionsentrén och på hemsidan (www.dwgolfklubb.se)

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1   Out of bounds, Regel 18.2

Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer

2   Pliktområde, Regel 17

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet på hål 16 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till pliktområdet. Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa den del av banan inom droppzonen, och stanna inom densamma. Droppning och omdroppning se Regel 14.3 b

3   Onormala banförhållanden, Regel 16

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Gul/svarta pinnar, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara tillverkade föremål.
 1. Vägar o stigar, regel 16 är tillämplig om vägen är belagd med främmande material, såsom stenmjöl, singel eller större sten.

Obs! En väg eller stig som uppstått enbart genom gång- eller fordonstrafik är inte oflyttbart tillverkat föremål.

 1. Om ett oflyttbart tillverkat föremål (t ex sprinklerlock) är på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett oflyttbart tillverkat föremål i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
  Om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart tillverkat föremål inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans spellinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett oflyttbart tillverkat föremål i spellinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än oflyttbart tillverkat föremål gör slaget uppenbart ogörligt.

 

4   Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

 En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5   Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

 Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
_____________

Beslutade av Degeberga-Widtsköfle GK:s styrelse 2019-03-26