Skötselplan

Skötselplan

Skötselplan 2017 är antagen av styrelsen

Klicka här för att ladda upp dokumentet!

 

Vidtagna åtgärder för att förbättra Slottsbanan

Under hösten tog vi hjälp av Alan Strachan, som gav oss förslag på åtgärder för att förbättra banan. I huvudsak var det två åtgärder som inte fanns tydligt i vår skötselplan; Luftning av greener samt bearbetning och stödsådd av fairway. När det gäller luftning av greener valde vi mellan hålpipning och stickpipning. Hålpipning skulle kräva relativt stora manuella insatser, troligen ideella sådana. P g a att det inte fanns hålpipningsmaskin att tillgå valde vi stickpipning som bedöms ge i stort sett samma resultat. En del experter tycker t o m bättre resultat.

Stickpipning, dressning, stödsådd och mögelbesprutning skedde av banarbetarna. Bearbetning och stödsådd genomfördes, i viss mån med hjälp av ideella insatser. Åtgärderna bedöms ge förutsättningar för en bra start för banan 2017. Åtgärderna kommer att fullföljas och är implementerade i skötselplanen.