Nyhetsarkiv

Kallelse och anmälan till digitalt årsmöte 25 april

Kallelse till Digitalt Årsmöte

i Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Söndagen den 25 april 2021, kl. 17.00

Vi genomför årsmötet digitalt. Innebär att du måste anmäla dig till receptionen, info@dwgolfklubb.se senast 18 april för att delta. Vi kommer då att skicka en länk och instruktioner till dig om hur du gör.

OBS! Verksamhetsberättelsen skickas ut via medlemsnytt som du får på din registrerade GITmail.

Prisutdelning som normalt brukar ske i anslutning till mötet, kommer inte att kunna genomföras. Se dock p 13 om hur detta hanteras.

Förslag till föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 (Bifogas)
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för 2020 (Finns tillgängligt på klubben en vecka före mötet)
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020
 3. Fastställande av resultat-och balansräkning
 4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 5. Behandling av inkomna motioner
 6. Övriga frågor
 7. Prisutdelning Lille Brink cup 2020 och klubbmästerskap 2020. Pristagarna nämns och får vid annat tillfälle hämta sitt pris i receptionen
 8. Mötet avslutas.

 

Välkomna

Styrelsen

Länk till original utskicket av Årsmötesinbjudan

 

Share